088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Jaarverslag Amstelveensport 2019

AmstelveenSport presenteert: het digitaal jaarverslag 2019

Bij het schrijven van dit jaarverslag is eens te meer gebleken dat sport onmisbaar is. Toen de mogelijkheden om te sporten wegens de Corona uitbraak beperkt werden, zochten mensen alle mogelijke manieren om toch te blijven bewegen. Sport is en blijft een eerste levensbehoefte.

2019 is sportief en financieel een succesvol jaar geworden. Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere, op de klant gerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat. 2019 stond ook in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit.  We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.

In 2019 is, naast deze onderzoeken, begonnen met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om dit sportakkoord op te stellen met de plaatselijke verenigingen, sportbedrijven en gemeentes. De afronding van ons sportakkoord zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

Zwembad De Meerkamp

Het zwembad is hét middelpunt van alle sport- en beweegmogelijkheden in Amstelveen. Vanwege de variatie en veelheid van activiteiten, bezoekers en gebruiksdoelen is het uniek in aard en functie én van groot belang voor de lokale samenleving. Nergens anders zijn er zoveel mogelijkheden voor inclusief sporten als in zwembad De Meerkamp.

Het huidige zwembad is verouderd en de behoeften van de huidige zwemmers zijn niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Daarnaast zijn grote investeringen in onderhoud nodig om het zwembad weer toekomstbestendig te maken.

Door de forse bevolkingsgroei van Amstelveen is er tevens een chronisch tekort aan functioneel zwemwater (instructie, verenigingen en doelgroepen). In 2019 heeft de gemeente OLCO Advies en Management verzocht de gemeente te begeleiden bij de keuze voor een multifunctionele, duurzame zwemvoorziening. AmstelveenSport was en is intensief betrokken bij dit onderzoek.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten in 2019 zijn:

 1. Per 1 januari de omzetting van stichting naar BV, geformaliseerd op 16 mei 2019 resulterend in een meerjaren exploitatie overeenkomst
 2. Implementatie van de nieuwe naam, het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl
 3. Terugdringen van ziekteverzuim
 4. Opstarten Lokaal Sportakkoord
 5. Verschillende onderzoeken naar binnen- en buitensportcapaciteit en een rapportage Audit/Benchmark
 6. Onderzoek nieuwe zwemvoorziening door OLCO
 7. Efficiëntere bedrijfsvoering
 8. Klantgerichtere programmering
 9. Indienen van BOSA en SPUK in verband met de BTW problematiek
 10. Het aangaan van brede samenwerkingsverbanden ( bijvoorbeeld Rabobank en Zorg & Zekerheid)
 11. 25 jaar zwembad De Meerkamp en het Amstelveens Sportgala

 

Financieel

AmstelveenSport sluit 2019 positief af. Na afronding van de transitiefase in 2018 heeft AmstelveenSport fors minder uitgegeven. Met name de algemene kosten zijn verlaagd. Daarbij zijn de totale operationele kosten goed binnen begroting gehouden, zeker gezien het BTW effect in 2019 en is er meer omzet gerealiseerd bij zwembad de Meerkamp en verhuur Sporthallen.

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves van de onderneming.

Per 1 januari 2019 is de voormalige Stichting omgezet naar een B.V. Hiermee is de verzakelijking en professionalisering van AmstelveenSport verder vormgegeven. De hieruit voortvloeiende werkafspraken zijn tussen Gemeente en AmstelveenSport vastgelegd in een bijbehorende exploitatieovereenkomst.

Visie
Onze visie is dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een mooiere en betere samenleving.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

 • Inwoners van Amstelveen stimuleren te gaan en te blijven bewegen en sporten;
 • Synergie bevorderen tussen de breedtesport, talentontwikkeling en daaruit resulterende topsport;
 • Integraal sportbeleid bevorderen en realiseren;
 • Vanuit sport(beleid) bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amstelveen als sportstad en als woon- en leefgemeenschap;
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding en actieve deelname aan de maatschappij bevorderen;
 • Middels sport en bewegen de gezondheid van de inwoners van Amstelveen bevorderen.

AmstelveenSport handelt daarbij overeenkomstig de doelstellingen van het beleid van de gemeente Amstelveen.

AmstelveenSport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

 • het adequaat beheren, exploiteren en in stand houden van (sport)accommodaties;
 • het ondersteunen van (breedtesport) verenigingen en andere sportorganisaties;
 • activiteiten, projecten en evenementen te organiseren of te ondersteunen, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, dit in de ruimste zin van het woord;
 • samenwerking zoeken en bevorderen tussen gemeente, bedrijfsleven, (sport)verenigingen, onderwijs en andere instanties, organisaties en individuen, die willen bijdragen aan de realisatie van deze doelen.

AmstelveenSport wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het managementteam.

AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Zwembad De Meerkamp
 • Sportfacility:  verhuur, horeca en beheer van sportaccommodaties
 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.

Aantal medewerkers 2019: 82 (2018: 85)
Gemiddeld aantal fte’s in 2019: 56,09 (2018: 57,88)
Klik hieronder voor de samenstelling van de bestuursorganen binnen AmstelveenSport per ultimo 2019

INTRO AMSTELVEENSPORT

KERNCIJFERS AMSTELVEENSPORT

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

FINANCE

HUMAN RESOURCES

COMMUNICATIE EN MARKETING

Jaarverslag Amstelveensport 2019

AmstelveenSport presenteert: het digitaal jaarverslag 2019

Bij het schrijven van dit jaarverslag is eens te meer gebleken dat sport onmisbaar is. Toen de mogelijkheden om te sporten wegens de Corona uitbraak beperkt werden, zochten mensen alle mogelijke manieren om toch te blijven bewegen. Sport is en blijft een eerste levensbehoefte.

2019 is sportief en financieel een succesvol jaar geworden. Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere, op de klant gerichte programmering hebben geleid tot een mooi positief resultaat. 2019 stond ook in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit.  We gebruiken de uitslagen van deze onderzoeken in onze dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.

In 2019 is, naast deze onderzoeken, begonnen met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om dit sportakkoord op te stellen met de plaatselijke verenigingen, sportbedrijven en gemeentes. De afronding van ons sportakkoord zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

Zwembad De Meerkamp

Het zwembad is hét middelpunt van alle sport- en beweegmogelijkheden in Amstelveen. Vanwege de variatie en veelheid van activiteiten, bezoekers en gebruiksdoelen is het uniek in aard en functie én van groot belang voor de lokale samenleving. Nergens anders zijn er zoveel mogelijkheden voor inclusief sporten als in zwembad De Meerkamp.

Het huidige zwembad is verouderd en de behoeften van de huidige zwemmers zijn niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Daarnaast zijn grote investeringen in onderhoud nodig om het zwembad weer toekomstbestendig te maken.

Door de forse bevolkingsgroei van Amstelveen is er tevens een chronisch tekort aan functioneel zwemwater (instructie, verenigingen en doelgroepen). In 2019 heeft de gemeente OLCO Advies en Management verzocht de gemeente te begeleiden bij de keuze voor een multifunctionele, duurzame zwemvoorziening. AmstelveenSport was en is intensief betrokken bij dit onderzoek.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten in 2019 zijn:

 1. Per 1 januari de omzetting van stichting naar BV, geformaliseerd op 16 mei 2019 resulterend in een meerjaren exploitatie overeenkomst
 2. Implementatie van de nieuwe naam, het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl
 3. Terugdringen van ziekteverzuim
 4. Opstarten Lokaal Sportakkoord
 5. Verschillende onderzoeken naar binnen- en buitensportcapaciteit en een rapportage Audit/Benchmark
 6. Onderzoek nieuwe zwemvoorziening door OLCO
 7. Efficiëntere bedrijfsvoering
 8. Klantgerichtere programmering
 9. Indienen van BOSA en SPUK in verband met de BTW problematiek
 10. Het aangaan van brede samenwerkingsverbanden ( bijvoorbeeld Rabobank en Zorg & Zekerheid)
 11. 25 jaar zwembad De Meerkamp en het Amstelveens Sportgala

Financieel

AmstelveenSport sluit 2019 positief af. Na afronding van de transitiefase in 2018 heeft AmstelveenSport fors minder uitgegeven. Met name de algemene kosten zijn verlaagd. Daarbij zijn de totale operationele kosten goed binnen begroting gehouden, zeker gezien het BTW effect in 2019 en is er meer omzet gerealiseerd bij zwembad de Meerkamp en verhuur Sporthallen.

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves van de onderneming.

Per 1 januari 2019 is de voormalige Stichting omgezet naar een B.V. Hiermee is de verzakelijking en professionalisering van AmstelveenSport verder vormgegeven. De hieruit voortvloeiende werkafspraken zijn tussen Gemeente en AmstelveenSport vastgelegd in een bijbehorende exploitatieovereenkomst.

 

Visie
Onze visie is dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een mooiere en betere samenleving.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

 • Inwoners van Amstelveen stimuleren te gaan en te blijven bewegen en sporten;
 • Synergie bevorderen tussen de breedtesport, talentontwikkeling en daaruit resulterende topsport;
 • Integraal sportbeleid bevorderen en realiseren;
 • Vanuit sport(beleid) bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amstelveen als sportstad en als woon- en leefgemeenschap;
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding en actieve deelname aan de maatschappij bevorderen;
 • Middels sport en bewegen de gezondheid van de inwoners van Amstelveen bevorderen.

AmstelveenSport handelt daarbij overeenkomstig de doelstellingen van het beleid van de gemeente Amstelveen.

 

AmstelveenSport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het adequaat beheren, exploiteren en in stand houden van (sport)accommodaties;
 • het ondersteunen van (breedtesport) verenigingen en andere sportorganisaties;
 • activiteiten, projecten en evenementen te organiseren of te ondersteunen, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, dit in de ruimste zin van het woord;
 • samenwerking zoeken en bevorderen tussen gemeente, bedrijfsleven, (sport)verenigingen, onderwijs en andere instanties, organisaties en individuen, die willen bijdragen aan de realisatie van deze doelen.

AmstelveenSport wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het managementteam.

AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Zwembad De Meerkamp
 • Sportfacility:  verhuur, horeca en beheer van sportaccommodaties
 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.

Aantal medewerkers 2019: 82 (2018: 85)
Gemiddeld aantal fte’s in 2019: 56,09 (2018: 57,88)
Klik hieronder voor de samenstelling van de bestuursorganen binnen AmstelveenSport per ultimo 2019