088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO AMSTELVEENSPORT

KERNCIJFERS AMSTELVEENSPORT

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

FINANCE

HUMAN RESOURCES

COMMUNICATIE EN MARKETING

Manager HR: Frouke van Griensven

HUMAN RESOURCES

De afdeling HR heeft zich in 2019 gericht op de verdere optimalisatie van de processen binnen de personeels- en salarisadministratie en de verslaglegging. Er is gestart met de beoordelingscyclus, de aanscherping in het beleid omtrent de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) is gerealiseerd en de voorbereidingen zijn getroffen om stapsgewijs te digitaliseren.

Er is aangaande het verzuim stevig ingezet op effectief maatwerk en preventief beleid. Dit heeft geresulteerd in verdere daling en stabilisatie van het verzuimcijfer.

Eind 2019 is een start gemaakt met het opstellen van een strategisch organisatieplan, gericht op de integratie tussen de werknemers en het organisatiebelang. In het organisatieplan wordt de ‘fit’ tussen beide partijen bepaald, medewerkers worden vervolgens in hun kracht gezet en AmstelveenSport ontwikkelt een sterk werkgeversmerk. Het organisatieplan zal in het najaar van 2020 worden opgeleverd.

Beoordelingscyclus

In navolging op het functiewaarderingstraject is in 2019 de gesprekkencyclus van functioneren en beoordelen ingezet. Medewerkers hebben bij aanvang een startgesprek met hun leidinggevende gevoerd, de zogenaamde nulmeting. Vervolgens zijn de functioneringsgesprekken halverwege het jaar gevoerd en volgden de beoordelingsgesprekken aan het einde van het jaar.

CAO Zwembaden

In juli 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO zwembaden met een looptijd tot en met 31 december 2020. Het onderhandelingsresultaat laat zien dat er naast beloning voornamelijk aandacht is voor het welzijn van de medewerkers. Zo wordt ingezet op een betere veiligheid in de zwembaden door een verruiming van het pauzebeleid, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn van belang en er zal een voorziening volgen die erin voorziet dat de WW en WGA worden gerepareerd.
AmstelveenSport heeft ten allen tijde aandacht voor het welzijn van de medewerkers, zij draagt zorg voor voldoende werkonderbreking en afwisseling in werkzaamheden. De invoering van het nieuwe pauzebeleid heeft dan ook geleid tot een minimale wijziging in het personeelsrooster.

FTE

Om de behaalde resultaten meetbaar te maken en vervolgens hierop te kunnen sturen vanuit HR, worden onder meer de kengetallen verzuim en verloop in fte maandelijks in een managementrapportage opgeleverd.

Het aantal FTE is in 2019 gemiddeld 53,84 met een headcount van gemiddeld 82. Dit is een daling van een kleine 4 FTE ten opzichte van het voorgaande jaar 2018 (gemiddeld 57,88 FTE).

In onderstaand schema wordt het FTE van 2019 ten opzichte van 2018 per afdeling weergegeven met als peildatum 31 december van het betreffende kalenderjaar.

OR

De Ondernemingsraad, de Directie en Manager HR hebben in 2019 structureel overleg gevoerd. De verstandhouding en samenwerking tussen de drie partijen is zeer goed. In de overleggen zijn, vanuit de gespreksonderwerpen stabiliteit en structuur, besluiten genomen over ondermeer de beoordelingscylcus, de roostering en het aannamebeleid.

Verzuimcijfers

In 2019 is de focus op het reduceren en de preventie van verzuim onverminderd. Gebleken is dat maatwerk zeer effectief is in combinatie met het voeren van een preventief beleid. Dit heeft geleid tot een gemiddeld verzuimpercentage van 5,7% (2018: 14,2%), waarvan 4% is toe te kennen aan langdurig verzuim. In de eerste twee maanden van 2019 zien we dat de in 2018 ingezette dalende trend zich voortzet. Vervolgens stabiliseert het verzuimpercentage zich in de maand maart 2019 en de daarop volgende maanden tot 5% gemiddeld.

In onderstaand schema wordt het gemiddelde verzuimpercentage van 2019 weergegeven met de daarbij behorende kengetallen.