088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO AMSTELVEENSPORT

KERNCIJFERS AMSTELVEENSPORT

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

FINANCE

HUMAN RESOURCES

COMMUNICATIE EN MARKETING

Manager Finance: Emmeline Bouwmeester

Finance

Het jaar 2019 is letterlijk en figuurlijk een bewogen jaar geweest voor AmstelveenSport en zo ook voor de afdeling Finance. De organisatie heeft met een aantal ingrijpende veranderingen te maken gekregen. Zo heeft er met ingang van 1 januari 2019 een wijziging van rechtsvorm plaatsgevonden. De voormalige Stichting is omgezet naar een B.V. Daarnaast is als gevolg van veranderingen in de Europese wet- en regelgeving, de BTW- vrijstelling op de sport verruimd. Beide ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op de afdeling. Op de informatiebehoefte van stakeholders, de wijze van administreren en verantwoording afleggen. Prioriteit van de afdeling was en is om tijdig en adequaat in te spelen op deze veranderingen en tegelijkertijd voort te bouwen op de vernieuwde financiële infrastructuur en werkprocessen.

RESULTAAT

AmstelveenSport sluit 2019 positief af. Na afronding van de transitiefase in 2018 heeft AmstelveenSport fors minder uitgegeven. Met name de algemene kosten zijn fors verlaagd. Daarbij zijn de totale operationele kosten goed binnen begroting gehouden, zeker gezien het BTW effect in 2019 en is er meer omzet gerealiseerd bij zwembad de Meerkamp en verhuur Sporthallen.

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves van de onderneming.

OMZETTING bv

De verzakelijking en professionalisering van AmstelveenSport is in 2019 verder vormgegeven door de oprichting van een zelfstandige sport B.V. De hieruit voortvloeiende werkafspraken zijn tussen gemeente Amstelveen en AmstelveenSport vastgelegd in een exploitatie overeenkomst.

Als gevolg van de omzetting is er niet langer sprake van een subsidierelatie met de gemeente. De werkafspraken tussen de aandeelhouder (gemeente) en AmstelveenSport worden financieel uitgedrukt in een te betalen exploitatiebijdrage voor de overeengekomen dienstverlening van de B.V.

spuk

Als gevolg van de huidige wet- en regelgeving is AmstelveenSport in 2019 uitgegaan van een vrijgestelde situatie ten aanzien van de BTW plicht. Tegelijkertijd is zij ten aanzien van de BTW-positie in vooroverleg getreden met de belastingdienst, als gevolg van deze verruiming van de btw- sportvrijstelling.